Literatura dotycząca powstania wielkopolskiego w zbiorach biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu – zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

„Oddaliście ojczyźnie swoje życie,
Polskiej ziemi krew,
Narodowi serce,
Bogu duszę”.

 

Bibliografia obejmuje dostępne w bibliotece szkolnej, wydawnictwa drukowane: publikacje zwarte oraz artykuły z czasopism odnoszące się do imienia naszej szkoły - Powstańców Wielkopolskich.
Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzone zostały z autopsji, a część z nich zaopatrzono w krótkie adnotacje dotyczące treści dokumentów.
W bibliografii zastosowano układ alfabetyczny według nazwisk autorów lub tytułów i zaopatrzono w numeracją ciągłą. Zestawienie to obejmuje (stan na grudzień 2020 r.) 71 jednostek bibliograficznych wydawnictw zwartych oraz 158 artykułów z czasopism i Internetu. Bibliografia jest nadal systematycznie uzupełniana. W zestawieniu tym ujęto również scenariusze uroczystości oraz konspekty lekcji zawarte w bibliografii stanowiącej osobny artykuł. 
Mam nadzieję, że opublikowany na stronie internetowej naszej szkoły wykaz literatury ułatwi nauczycielom, uczniom, regionalistom dotarcie do interesujących ich materiałów.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 

 1. ANDERS Paweł: Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wyd. 2. Poznań 2008. - zobacz okładkę
 2. BŐHM T.: Dzieje Miejskiej Górki. Poznań 1985.
 3. CHWAŁA zwycięzcom : nieznani bohaterowie powstania wielkopolskiego [komiks]. Poznań 2010. - zobacz okładkę
 4. CZUBIŃSKI Antoni: Postępowo-rewolucyjne i narodowo-wyzwoleńcze tradycje Wiel­kopolski. Poznań 1983.- zobacz okładkę
 5. CZUBIŃSKI Antoni: Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : geneza, charakter, znacze­nie. Poznań 1978.- zobacz okładkę
 6. CZUBIŃSKI Antoni: Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921. Opole 1993.- zobacz okładkę
 7. CZUBIŃSKI Antoni: Wielkopolska w latach 1918-1939. Poznań 2000.- zobacz okładkę
 8. CZUBIŃSKI Antoni, Grot Zdzisław, Miśkiewicz Zenon: Powstanie wielkopolskie 1918-1919 : zarys dziejów. Wyd. 2. Warszawa 1983.- zobacz okładkę
 9. CZYN zbrojny powstania wielkopolskiego 1918-1919 : materiały z V ogólnopol­skiego seminarium historyków powstania wielkopolskiego 19181-1919 : Kościan, 3 kwietnia 1984 r. / red. nauk. Bogusław Polak. Koszalin, Kościan 1984.- zobacz okładkę
 10. DROZDOWICZ Ludwik: Książ Wielkopolski w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19. Książ Wlkp. 2007.- zobacz okładkę
 11. DZIEJE Ziemi Gostyńskiej / pr. pod red. Stanisława Sierpowskiego. Poznań 1979. - zobacz okładkę
 12. JANKOWIAK Stefan, Bauer Piotr: Ziemia gostyńska w powstaniu wielkopolskim 1918-1919. Gostyń 1989. - zobacz okładkę
  Ziemia gostyńska u progu niepodległości. Wyzwolenie. Orężny czyn społeczeństwa polskiego ziemi gostyńskiej w 1919 roku. Organizacja i praca zaplecza. Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem.
 13. KAJTOCH J.: Bez tej miłości nie można żyć. Warszawa 1984 - zobacz okładkę
  Zawiera wiersze z okresu 1918-1919.
 14. KAPTUREK Ewa: Nikt im iść nie kazał... : scenariusz przedstawienia z okazji rocznicy powstania wielkopolskiego. W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2. Kraków 2005, s. 22-28.
 15. KONTYNUATORZY powstańczych tradycji : 15 lat Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopol­skiego 1918/1919. Poznań 2004. - zobacz okładkę
 16. KOSMAN Marceli: Ojczyzna się odradza : zwycięskie powstanie nad Wartą. Poznań [2013] - zobacz okładkę
 17. KOŚCIAŃSKI Zdzisław, WARTEL Zenon: Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich pole­głych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919. Poznań 2003. - zobacz okładkę
 18. LEON Prauziński we wspomnieniach synów [pdf]. [Poznań] 2016. 
 19. MIEJSCA pamięci narodowej w powiecie gostyńskim / oprac. Robert Czub. Gostyń 2002.
  W publikacji zamieszczono m. im. opisy i fotografie pomników, tablic i obelisków powiatu gostyń­skiego dotyczących powstania wielkopolskiego. - zobacz okładkę
 20. MIEJSCA pamięci powstania wielkopolskiego / oprac. Paweł Anders. Wyd. 3 zaktual. Poznań 2010 - zobacz okładkę
 21. MŁODZIEŻ na tropach przeszłości... : w 95 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego .- Gostyń, Koźmin, Śrem 2013
  W książce zilustrowano zadania jakie realizowano w ramach projektu w 95 rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego. - zobacz okładkę
 22. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród... : w stulecie powstania wielkopolskiego 1918-1919 : komiks .- Poznań 2018.
 23. NOWAKOWSKI Marcin : Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 w filatelistyce, wydawnictwach pocztowych i innych. Poznań 2015. - zobacz okładkę
 24. OLSZEWSKI M.: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wyd. 2 przej. i uzup. Poznań 1968. - zobacz okładkę
 25. OLSZEWSKI M.: Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Wyd. 3 zm. Poznań 1978. - zobacz okładkę
 26. PIWOŃ Aleksander: Miejsca pamięci narodowej w Leszczyńskiem : przewodnik. Leszno 1986.
  Pomniki i tablice oddające hołd bohaterom i męczennikom sprawy narodowej z okresu wojen narodowych. - zobacz okładkę
 27. POLAK Bogusław: Front południowo-zachodni : Grupa „Leszno” powstania wielkopol­skiego 1919 r. Kościan 1971. - zobacz okładkę
 28. POWSTANIE Wielkopolskie. Warszawa 2006. - zobacz okładkę
 29. POWSTANIE Wielkopolskie : 100. rocznica : 1918-2918. Poznań 2018.
 30. POWSTANIE Wielkopolskie : Gmina Pogorzela w walce o niepodległość. Pogorzela 2010. - zobacz okładkę
 31. POWSTANIE Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, 158 s.
  Książka zawiera zbiór dobrych praktyk dydaktycznych: scenariuszy zajęć, gier miejskich i projektów edukacyjnych propagujących wiedzę nt. Powstania Wielkopolskiego.
 32. POWSTANIE wielkopolskie : źródła – stan badań – postulaty badawcze. Kościan 1973.- zobacz okładkę
 33. POWSTANIE wielkopolskie 1918-1919 : (artykuły i przyczynki) / pod red. B. Po­laka. Kościan 1975.- zobacz okładkę
 34. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : katalog źródeł i materiałów / pod red. Stanisława Sier­powskiego. Poznań 2003.- zobacz okładkę
 35. POWSTANIE wielkopolskie 1918-1919 : wybór źródeł / oprac. A. Czubiński i B. Po­lak. Poznań 1983.- zobacz okładkę
 36. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 : wybrane aspekty z perspektywy 90 lat. Poznań 2008.- zobacz okładkę
 37. POWSTAŃCY wielkopolscy... : biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919 / pod red. Bogusława Polaka. T. 1. Poznań 2005. - zobacz okładkę
 38. POWSTAŃCY wielkopolscy w mogiłach katyńskich. Gostyń 2004.- zobacz okładkę
  Publikacja ta stanowi integralną część wystawy przygotowanej przez Muzeum Powstania Wielko­polskiego w Poznaniu. Wystawa ta była prezentowana przez kilka miesięcy w gostyńskim Mu­zeum.
 39. RATAJCZAK J.: Krople wrzącej krwi. Powstanie Wielkopolskie w poezji i pieśni. Po­znań 1978. - zobacz okładkę
 40. REZLER M.: Mundur Wielkopolski w latach 1918-1919. Kościan 1973. - zobacz okładkę
 41. REZLER Marek: Nasze powstanie : w 100 rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Szamotuły 2018
 42. REZLER Marek: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : spojrzenie po 90 latach. Poznań 2008. - zobacz okładkę
 43. REZLER Marek: Wielkopolanie pod bronią : udział mieszkańców regionu w powstaniach narodowych. Poznań 2011 - zobacz okładkę
 44. ROZKWITAŁY pąki białych róż. T. 1: Wiersze i pieśni z lat 1908-1918. Warszawa 1990. - zobacz okładkę
 45. SŁOWNIK biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919 / red. Nauk. Antoni Czubiń­ski, Bogusław Polak. Poznań 2002. - zobacz okładkę
 46. SMOLIŃSKI Aleksander: Morale i dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach 1918-1919 : przyczynek do dziejów Powstania Wielkopolskiego. Toruń 2009 - zobacz okładkę
 47. SZLAKIEM powstania wielkopolskiego. Poznań 1998. - zobacz okładkę
 48. TOMASZEWSKI Roman : Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920). Gostyń 2002. - zobacz okładkę
 49. WACHOWIAK E.: Powstańczy polem wiedzie ślad. Poznań 1978. - zobacz okładkę
 50. WACHOWIAK Eugeniusz: Wolności dla nas idzie czas : o zbrojnym czynie Ludu Wielkopolskiego 1918/1919. Leszno 2008. - zobacz okładkę
 51. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik społeczno-informacyjny Zarządu Głównego Towarzy­stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2001 nr 7. - zobacz okładkę
 52. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzy­stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / red. nacz. Stefan Barłóg. Poznań 2004 nr 10.- zobacz okładkę
 53. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzy­stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / red. nacz. Stefan Barłóg. Poznań 2005 nr 11. - zobacz okładkę
 54. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzy­stwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2008 nr 14.
 55. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2009 nr 15.
  M.in. Powstanie Wielkopolskie w oczach młodych poetów - Ryszarda Daneckiego.
 56. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2010 nr 16.
  [M.in. artykuły: Pocztówki powstańcze profesora Jezierskiego - Ryszarda Daneckiego; Prace plastyczne podporucznika A. Knajdka - Wojciecha Kicmana.]
 57. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2011 nr 17.
 58. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2012 nr 18. - zobacz okładkę
 59. WIELKOPOLSKI Powstaniec: rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2013 nr 19.
  [M.in. Powstanie Wielkopolskie w oczach młodych poetów - Ryszarda Daneckiego.]
 60. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2014 nr 20.
 61. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2015 nr 21.
 62. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2016 nr 22.
 63. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2017 nr 23
 64. WIELKOPOLSKI Powstaniec : rocznik oświatowo-historyczny Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 / przewodniczący Stefan Barłóg. Poznań 2018 nr 24
 65. WIELKOPOLSKI słownik biograficzny. Warszawa 1981. - zobacz okładkę
 66. WSPOMNIENIA powstańców wielkopolskich / wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Lesław Tokarski i Jerzy Ziołek. Wyd. 3. Poznań 1978. - zobacz okładkę
 67. WSPOMNIENIA z powstania wielkopolskiego / wybór i oprac. Janusz Karwat. Poznań 2007. - zobacz okładkę
 68. WYSTAWA : generał Stanisław Taczak, pierwszy głównodowodzący Powstania Wielkopol­skiego. Poznań 2004. - zobacz okładkę
 69. ZDZIABEK Wiesław, Pacholska Maria : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Poznań 2008. - zobacz okładkę
 70. ZIEMIA gostyńska w powstaniu wielkopolskim : materiały z sesji popularnonauko­wej pod patro­natem naukowym prof. dra hab. Antoniego Czubińskiego, która odbyła się dnia 6 stycznia 1995 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu w rocznicę włączenia się mieszkańców Gostynia i okolic do Powstania Wielkopolskiego. Gostyń 1995. - zobacz okładkę
 71. ZWYCIĘŻYLIŚMY! Obchody 90. rocznicy wybuchu wielkopolskiego 1918/1919. Poznań 2009. - zobacz okładkę

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM I INTERNETU 

 

 1. ANDRZEJEWSKA Aneta: Stanisław Kuliński – dowódca Powstania Wielkopolskiego w Wągrowcu – próba opracowania drzewa genealogicznego powstańca : scenariusz. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 124-128.
 2. ANDRZEJEWSKA Aneta: Szlak edukacyjny śladami wągrowieckich powstańców wielkopolskich : scenariusz. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 129-134.
 3. ANDRZEJEWSKA Aneta: Włodzimierz Kowalski – dowódca sił zbrojnych Powstania Wielkopolskiego w powiecie wągrowieckim – próba opracowania drzewa genealogicznego powstańca : scenariusz. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 120-123. 
 4. ANIOŁEK Renata: Jak roratni lampion – Pani Krystyna Kościelna opowiada o budzyńskich Powstańcach : lekcja biblioteczna. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 135-139.
 5. AUTORZY nowych wierszy. Wielkopolski Powstaniec 2015 nr 21 s, 65-68.
  Utwory: Mirosława Prywer - Cmentarz zasłużonych Wielkopolan; Paweł Kuszczyński - Światło Ignacego Jana Paderewskiego
 6. BANAŚ Zofia: Działania powstańcze na Ziemi Czarnkowskiej. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 9-14.
  [Bitwa o Czarnków, Wieleń, Walkowice.]
 7. BANIEWSKA Zofia: Obchody rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego : (program dla klas gimnazjalnych). W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych[dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 69-72 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf 
 8. BARŁÓG Anna: Kobiety w Powstaniu Wielkopolskim. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 39-52.
 9. BARŁÓG Stefan: W trosce o rzetelność historyczną – refleksji kilka. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 58-63.
 10. BAUER P.: Generał broni Józef Dowbor-Muśnicki, głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego. Kronika Wielkopolski 1988 nr 2 s. 42-53.
 11. BEDNAREK S.: Synowie powstań. Probl. Ośw. i Wych. 1993 nr 3 s. 41-43.
  [Widowisko o powstaniu wielkopolskim.]
 12. BIELA Alicja: Powstanie Wielkopolskie w regionie pilskim : konspekt lekcji regionalnej dla gimnazjum. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 18-23 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf
 13. BLOK międzyprzedmiotowy „Powstańcy Wielkopolscy – naszym patronem”. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 82-84.
 14. BOBKIEWICZ Andrzej: Jedyne zwycięskie [wiersz]. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 85.
 15. BREMBOR Zenon: Sulechów a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 77-79.
 16. BREMBOR Zenon: Walki powstańcze o Babimost i Kargową. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 3-8.
 17. BRÓŹDZIŃSKA Hanna: Akademia szkolna "Wielkopolskie drogi do niepodległości". W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] 25.05.2010, s. 1-4 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,21417,Scenariusze,Akademia-szkolna-Wielkopolskie-drogi-do-niepodleglosci
 18. BUCHERT Małgorzata: Tematyka Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 84-89.
 19. CHUDY Marian: Historia Powstania Wielkopolskiego wpisana w program Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 70-77.
 20. CHUDZIŃSKA Anna: Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy : gra miejska. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 40-54.
 21. CIERLIK Julia: Wiersze młodego pokolenia. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 49-50.
 22. CIEŚLAK Danuta: Dzieje Ponieca w czasie Powstania Wielkopolskiego – inscenizacja przygotowana dla uczniów szkoły podstawowej. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 118-121.
 23. CYBULSKA Agnieszka: Wieczornica z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] [dostęp: 7.10.2015]. Tryb dostępu: http://www.edukacja.edux.pl/p-20142-wieczornica-z-okazji-rocznicy-odzyskania.php
 24. CZACHOWSKA Katarzyna: Udział kórniczan w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 (lekcja koleżeńska). Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 49-52.
 25. CZAJKA Krzysztof: Edukacyjne przedsięwzięcie o Powstaniu Wielkopolskim 1819/1919 roku w Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 60-62.
 26. CZAJKA-KISZKA Violetta, Nowosielska Małgorzata: Scenariusz uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 34-38.
 27. CZAJKOWSKA Maria, Wierzbicka Urszula: "Dziękuję Ci, Dziadku" : program artystyczny z okazji Dnia Patrona. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 63-68 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf 
 28. CZERWIŃSKI Bogdan: Pułkownik Andrzej Kopa – zdobywca lotniska Ławica, dowódca i lokalny polityk. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 15-21.
 29. CZUBIŃSKI A.: Powstanie Wielkopolskie 1918-1918. Kronika Wielkopolski 1988 nr 2 s. 5-31.
 30. CZUBIŃSKI A.: Stan badań nad Powstaniem Wielkopolskim. Kronika Wielkopolska 1988 nr 2 s. 54-60.
 31. DANECKI Ryszard: Wiwat Poznaniacy - wiersz. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 33.
 32. DRYJAŃSKA Beata, Skonieczna Teresa, Skonieczna Anna: Scenariusz imprezy z okazji święta patrona szkół "Powstańców wielkopolskich". W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,14616,Scenariusze,Scenariusz-imprezy-z-okazji-Swieta-Patrona-Szkoly-Powstanie-Wielkopolskie;
  W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych[dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 52-57 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf 
 33. DURSKA Hanna: Ocalić od zapomnienia. Scenariusz spektaklu przygotowanego na uroczystość wręczenia sztandaru w Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie. W: Literka.pl [on-line] 21.05.2008, s. 1-4 [dostęp: 7.10.2008]. Tryb dostępu: http://www.literka.pl/spektakl-pt--ocalic-od-zapomnienia,artykul,20929,drukuj.html
 34. DWORECKI Piotr: Jan zdobyto obóz w Szczypiornie pod Kaliszem (wspomnienie powstańca). Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 6-8.
 35. DWORECKI Zbigniew: Z dziejów i tradycji wolnościowo-powstańczych... Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 3-9.
 36. DZIEKAN Dorota: W tle słychać dźwięki muzyki Fryderyka Chopina - scenariusz montażu słowno-muzycznego poświęconego patronom szkoły - Powstańcom Wielkopolskim. W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] [dostęp: 24.09.2015]. Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,4804,Scenariusze,W-tle-slychac-dzwieki-muzyki-Fryderyka-Chopina-scenariusz-montazu-slowno-muzycznego-poswieconego-patronom-szkoly-Powstancom-Wielkopolskim 
 37. GLAPIAK Cecylia: Scenariusz montażu słowno-muzycznego tematycznie związanego z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 79-86 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf 
 38. GŁODKOWSKA Beata: Ile w nas pamięci… - noc w bibliotece : scenariusz całonocnej imprezy dla uczniów klas VII oraz II i III oddziałów gimnazjalnych. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 100-105.
 39. GŁUSZCZAK Małgorzata: Ks. Mateusz Zabłocki – uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 53-56.
 40. GOŚCIŃSKA Marlena: Powstanie Wielkopolskie na terenie ziemi gołanieckiej : scenariusz przedstawienia teatralnego. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 140-143.
 41. GRACZYK Agnieszka: Powstanie Wielkopolskie w zbiorach Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie Filii w Turku : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 113-119.
 42. GROCH Henryka: Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy : projekt edukacyjny. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 106-107.
 43. GRODZKI Andrzej: Sylwetka powstańca Andrzeja Sikorskiego. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 41-43.
 44. GRZEŚKOWIAK Beata: Powstańcy Wielkopolscy – Patron naszej szkoły : scenariusz zajęcia bibliotecznego dla klasy V. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 144-147.
 45. GRZYBOWSKA Grażyna, Potaś Urszula: „Wierni tradycji” : scenariusz uroczystego apelu z okazji Święta Patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Mielżynie. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 58-62.
 46. HĘĆKA Daria, Stratyńska Magdalena: Średzkim szklakiem Powstania Wielkopolskiego : scenariusz szkolnej uroczystości z okazji 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Środzie Wielkopolskiej. Wielkopolski Powstaniec 2014 nr 20 s. 65-70.
 47. HOFA Bogusław: Powstanie Wielkopolskie : scenariusz uroczystości. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 74-78.
 48. JACHNA Krzysztof: Skoki w czasie Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 20-22.
 49. JAJOR Jan: Zbigniew Ostroróg-Gorzeński – dowódca jarocińskich powstańców. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 23-19.
 50. JAKUBIAK Jacek: Żagański obóz jeniecki w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 32-37.
 51. JANC-WĘGLEWSKA Magdalena: Zapomniane bohaterki Powstania Wielkopolskiego… : scenariusz z okazji obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 148-152.
 52. JANKOWSKA Marta: Wędrówka po powstańczym Mieszkowie. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 64-65.
 53. JASKUŁA Aleksandra: Młodzież na tropach przeszłości... Wielkopolski Powstaniec 2015 nr 21 s. 86-90.
  Sprawozdanie z realizacji projektu "Młodzież na tropach przeszłości - gry miejskie w Śremie, Koźminie i Gostyniu śladami powstania wielkopolskiego"; zdjęcia.
 54. JAŚKOWIAK Joanna: Scenariusz uroczystości 11 listopada z akcentem powstania wielkopolskiego. Tryb dostępu: http://www.edukacja.edux.pl/p-4106-scenariusz-uroczystosci-listopada.php
 55. JESKE Henryk, Chołodowska Małgorzata: Scenariusz lekcji poświęconej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 51-57.
 56. JĘDRAŚ Stanisław: Jak powstańcy rozbroili niemiecki patrol : 80 rocznica powstania wielkopolskiego. Pan. Leszcz. 1999 nr 1 s. 28.
 57. JÓŹWIAK Danuta: Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej : scenariusz widowiska słowno-muzycznego poświęconego Powstańcom Wielkopolskim. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 66-73.
 58. KACZMAREK Agnieszka: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : propozycja apelu. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 44-46 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf
 59. KAMINIARZ-ROSTOCKI S.: Odcinek jutrosiński w powstaniu wielkopolskim. Rocznik Leszczyński 1980 T. 4 s. 281-307.
 60. KASICA Irena, Berendt Elżbieta, Ważniewicz Mirosława: Scenariusz montażu poetycko–muzycznego z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości. W: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korcza w Antoniewie [on-line] 11.2008 [dostęp: 7.10.2015]. Tryb dostępu:  http://www.antoniewo.pl/dokumenty/category/7-Akademia ; www.antoniewo.pl/dokumenty/category/7-Akademia?...Scenariusz%20 
 61. KIELISZEWSKA Marianna: Czas Patriotów : gra miejska. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 78-86.
 62. KIELISZEWSKA Marianna: Powstanie Wielkopolskie : 100 rocznica wzniecenia zwycięskiej iskry narodowego patriotyzmu : projekt edukacyjny dla klas VII szkół podstawowych. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 87-91.
 63. KOCIK Otylia: Powstanie Wielkopolskie znam i o tradycje dbam! : scenariusz zajęć. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 109-112.
 64. KONOPIŃSKI Lech: O Powstaniu Wielkopolskim opowieść [wiersz]. Wielkopolski Powstaniec 2016 nr 22 s. 73.
 65. KOŚCIAŃSKI Zdzisław: Kilka refleksji na temat świadomości tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 wśród młodzieży. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 39-48.
 66. KRAMER Renata: „Polsko, wspomnij ty o nas”. Scenariusz apelu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia 1918 roku. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 95-98.
 67. KRAMER Renata: Udział pleszewian w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 72-76.
 68. KRUSZYŃSKI Bartosz: 14. Wielkopolska Dywizja Piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr s. 24-31.
 69. KUSZCZYŃSKI Paweł: Powstańcy wielkopolscy [wiersz 2017 r.]. Wielkopolski Powstaniec 2018 nr 24 s. 131.
 70. MACIEJEWSKA Alicja: Powstanie Wielkopolskie – montaż poetycki. W: Biblioteka w Szkole [on-line] [dostęp: 10.10.2008]. Tryb dostępu: http://bibliotekawszkole.pl/wydawnictwo/bank_materialow/powstanie_wielkopolskie.php
  W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych[dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 58-62 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf 
 71. MARCINIAK Paulina: Scenariusz lekcji obchodów 90 rocznicy powstania wielkopolskiego ,,Śladami powstania wielkopolskiego 1918/1919''. W: Darmowe publikacje nauczycieli – nauczyciele.mom.pl [on-line] [dostęp: 9.01.2014]. Tryb dostępu: http://www.nauczyciele.mom.pl/files/Sladami_powstania_wielkopolskiego-PM.doc
 72. MIELCZANEK Bożena: Scenariusz apelu Powstanie Wielkopolskie. W: Literka.pl [on-line] 24.06.2003, s. 1-3 [dostęp: 10.10.2008].
  Tryb dostępu: http://www.literka.pl/modules.php?name=Archiwum&file=article7sid=4645
 73. NAMYŚLAK Edward: Nasz ojciec był powstańcem wielkopolskim. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 37-38.
 74. NAWROCKA-Paluszkiewicz Monika, Krzycka Agnieszka: Apel z okazji 91 rocznicy powstania wielkopolskiego (prezentacja multimedialna, montaż słowno-poetycki, pieśni). W: Publikacje edukacyjne [on-line] [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=7494
 75. NIEKTÓRE prace młodych autorów – wiersze, teksty, ilustracje. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 71-80.
 76. NIERYCHŁA-Działek Aneta: Scenariusz apelu szkolnego dotyczącego rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Montaż słowno–muzyczny. W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] 1.11.2010, s. 1-12 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,22424,Scenariusze,Scenariusz-apelu-szkolnego-dotyczacego-rocznicy-powstania-Wielkopolskiego 
 77. NOWAK Katarzyna: Powstańcy w granatowych mundurach – wielkopolscy marynarze. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 3-5.
 78. OLEJNIK Małgorzata, Moskal Barbara: Wielkopolski powstaniec w Pile : scenariusz gry miejskiej. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 55-63.
 79. OLSZEWSKI Marian: Chińczyk Czendefu – powstańcem wielkopolskim. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 64-65.
 80. OLSZEWSKI Marian: O muzykografii Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 27-32.
  [Teksty piosenek: Pieśń Maryjczyków; Marsz 7-go pułku Strzelców Wlkp.; Pieśń Poznańczyków; Jak to na wojence ładnie.]
 81. OLSZEWSKI Marian: O powstańcach wielkopolskich w II Rzeczypospolitej… nieco inaczej. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 42-46.
 82. ONI walczyli na Wschodzie (V) / oprac. Roman Tomaszewski. Gaz. Gost. 1999
  nr 23, 26 XI s. 41.
 83. OSTATNIE dni grudnia 1918 w Poznaniu – Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. [Konspekt lekcji]. W: 27 grudnia.pl[on-line] [dostęp: 18.05.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/03/27_grudnia_scenariusz03.pdf 
 84. PADEREWSKI Ignacy: Hymn bojowy – wiesz. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 66.
 85. PEPLIŃSKA Iwona, Kujawińska Iwona: Powstanie wielkopolskie : scenariusz audycji radiowej. W: Portal edukacyjny – edux.pl [on-line] [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.edukacja.edux.pl/p-2473-powstanie-wielkopolskie-scenariusz-audycji.php
 86. PILARCZYK Zbigniew: Skauci poznańscy w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 3-19.
 87. POLAK B.: Generał brygady Stanisław Taczak, pierwszy głównodowodzący Powsta­nia Wielkopolskiego. Kronika Wielkopolski 1988 nr 2 s. 32-41.
 88. POLAK Bogusław: Kronika bojów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 5-38.
 89. POLAK Bogusław: Oddziały wojska wielkopolskiego pod Lwowem 1919 r. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 11-23.
 90. POLAŃSKA Mariola: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 : scenariusz lekcji w II klasie gimnazjum. W: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie – ludzie, miejsca, wydarzenia [on-line] [dostęp: 21.05.2018]. Tryb dostępu: https://powstanie.szubin.net/edukacja/s/1#top
 91. POLAŃSKA Mariola: Powstanie Wielkopolskie w Szubinie i okolicach : scenariusz lekcji historii w III klasie gimnazjum. W: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie – ludzie, miejsca, wydarzenia [on-line] [dostęp: 21.05.2018]. Tryb dostępu: https://powstanie.szubin.net/edukacja/s/3#top 
 92. POLAŃSKA Mariola: Powstanie Wielkopolskie w Szubinie i okolicach – biogramy walczących : scenariusz zajęć koła historycznego w gimnazjum. W: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie – ludzie, miejsca, wydarzenia [on-line] [dostęp: 21.05.2018]. Tryb dostępu: https://powstanie.szubin.net/edukacja/s/2#top 
 93. POWSTANIE Wielkopolskie : zeszyt 1 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznań : Gazeta Wyborcza, [2008]. W: 27grudnia.pl [on-line] [dostęp: 11.06.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/zeszyt1.pdf 
 94. POWSTANIE Wielkopolskie : zeszyt 2 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznań : Gazeta Wyborcza, [2008]. W: 27grudnia.pl [on-line] [dostęp: 11.06.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/zeszyt2.pdf 
 95. POWSTANIE Wielkopolskie : zeszyt 3 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznań : Gazeta Wyborcza, [2008]. W: 27grudnia.pl [on-line] [dostęp: 11.06.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/zeszyt3.pdf 
 96. POWSTANIE Wielkopolskie : zeszyt 4 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznań : Gazeta Wyborcza, [2008]. W: 27grudnia.pl [on-line] [dostęp: 11.06.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/zeszyt4.pdf 
 97. POWSTANIE Wielkopolskie : zeszyt 5 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznań : Gazeta Wyborcza, [2008]. W: 27grudnia.pl [on-line] [dostęp: 11.06.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/zeszyt5.pdf 
 98. POWSTANIE Wielkopolskie : zeszyt 6 90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Poznań : Gazeta Wyborcza, [2008]. W: 27grudnia.pl [on-line] [dostęp: 11.06.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/zeszyt6.pdf 
 99. POWSTANIE Wielkopolskie - apel szkolny w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Żninie / Katarzyna Daszkowska, Marcin Szary, Beata Różańska, Dorota Nowak. Wielkopolski Powstaniec 2018 nr 24 s. 158-159.
 100. POWSTANIE Wielkopolskie 1918 – walka o włączenie Wielkopolski do odrodzonej Polski : lekcja o Powstaniu Wielkopolskim z wykorzystaniem Internetu. W: Scholaris – Portal Wiedzy dla Nauczycieli [on-line] [dostęp: 7.10.2015]. Tryb dostępu: http://www.scholaris.pl/zasob/53718?eid[]=SRE&bid=0&iid=&query=powstanie+wielkopolskie&api=
 101. POWSTANIE wielkopolskie 1918-1998. Głos Wielkop. [Świat Rodzinny] Wyd. spe­cjalne. 1998 nr 51 s. 1-16.
 102. POWSTANIE Wielkopolskie 1918-1919 (przegląd literatury ze zbiorów Pedagogicz­nej Biblioteki Wojewódzkiej w Lesznie).
 103. PRZYBECKI Jerzy Czesław: Przesłanie [wiersz]. Wielkopolski Powstaniec 2016 nr 22 s. 74.
 104. PTASZYK Wiesława: Ze wspomnień rodzinnych. Wielkopolski Powstaniec 2014 nr 20 s. 47.
  [Wiersz: Dlaczego?]
 105. REZLER Marek: Powstańczy PoznańWielkopolski Powstaniec 2017 nr 23 s. 3-28.
 106. ROSZAK-KUŚNIEREK Justyna, Roszak Monika: Śladami Powstania Wielkopolskiego : terenowa gra edukacyjna. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 66-69.
 107. RUTECKA-SIADEK Justyna: Walczyć tak, jak mówił dziadek. Głos Wielkop. 1998
  nr 302, 28 XII s. 9.
  [Wywiad ze Stanisławem Plewką – ostatnim w Leszczyńskiem żyjącym powstańcem.]
 108. SAPAŁA Jolanta: Spacer kościańskimi śladami Powstania Wielkopolskiego : scenariusz wydarzenia. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 92-99.
 109. SCENARIUSZ uroczystości obchodów Święta Patrona Szkoły – Powstańców Wielkopolskich 1918/19. W: Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej [on-line] [dostęp: 7.10.2015]. Tryb dostępu: http://www.kuznicaszkola.pl/index.php?go=14 ;  www.kuznicaszkola.pl/pliki/lucyna/Scenariusz%20Swieta%20Patrona.doc 
 110. SCENARIUSZ WYSTAWY „ŚLADAMI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO 1918-1919”. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 96-103 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf 
 111. SERBINOWSKA Anna: Scenariusz programu artystycznego na uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. W: Literka.pl [on-line] 10.05.2005, s. 1-7 [dostęp: 9.10.2008]. Tryb dostępu: http://www.literka.pl/uroczystosc-nadania-szkole-imienia-powstancow-wielkopolskich,artykul,12955,drukuj.html
 112. SIAMA Alfred: Na leszczyńskich frontach powstania. Pan. Leszcz. 1998 nr 4 s. 14.
 113. SIAMA Alfred: O żołnierzu tułaczu. Pan. Leszcz. 1999 nr 3, 21 I s. 14.
  [Franciszek Rejek, powstaniec wielkopolski.]
 114. SIEWKOWSKA Dobromiła: Pożółkłe fotografie : scenariusz programu z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 53-57.
 115. SKARADZIŃSKI B.: Wojna, która nam się upiekła. Społ. Otwarte 1994 nr 10 s. 19-22.
 116. SKITEK Marcin: Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy [komiks]. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 90-98.
 117. SKOTARCZAK Janusz: Hotel Royal – siedziba Dowództwa Głównego Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 38-40.
 118. SOBCZAK Anna: „Kurier Poznański” i „Dziennik Poznański” o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 57-71.
 119. SOBECKA Elżbieta: Strażnicy pamięci : edukacyjna gra miejska. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 32-39.
 120. SOŁTYSIK Katarzyna: Pielęgnowanie tradycji związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919 a program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 58-59.
  [Edukacja patriotyczna – projekt związany z powstaniem wielkopolskim.]
 121. STANKIEWICZ-Kubeczka Arleta, Gałach Elżbieta: Scenariusz apelu z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W: Portal edukacyjny – edux.pl [on-line] [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.edukacja.edux.pl/p-2108-scenariusz-apelu-z-okazji-rocznicy-powstania.php
 122. STASIAK Elżbieta: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Scenariusz apelu szkolnego dotyczącego rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W: Literka.pl [on-line] 9.01.2005, s. 1-8 [dostęp: 9.10.2008]. Tryb dostępu: http://www.literka.pl/scenariusz-apelu-szkolnego,artykul,11883,drukuj.html
 123. STĘPCZAK Józef: Lata 1918-1920 w północno-zachodnim rejonie powiatu wschowskiego. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 9-17.
 124. STRÓŻYŃSKI Klemens: Sen o Poznaniu : scenariusz widowiska poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 73-78 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf
 125. SURDYGA Adela: Z czynu powstańczego Wielkopolan zrodziła się wolność : montaż słowno-muzyczny uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,8995,Scenariusze,Z-czynu-powstanczego-Wielkopolan-zrodzila-sie-wolnosc 
 126. SURDYK Andrzej: Powstanie wielkopolskie 1918/1919. [Konspekt lekcji]. W: 27 grudnia.pl [on-line] [dostęp: 18.05.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/03/27_grudnia_scenariusz01.pdf  
 127. SURDYK Andrzej: Powstanie wielkopolskie 1918/1919 – lekcja z obrazem. [Konspekt lekcji]. W: 27 grudnia.pl [on-line] [dostęp: 18.05.2018]. Tryb dostępu: https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/03/27_grudnia_scenariusz02.pdf 
 128. SZAJEK Stanisław: Patriotyczno-niepodległościowe aspekty ruchu chóralnego w okresie poprzedzającym Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 25-31.
 129. SZUSTAKOWSKA Anna: Scenariusz akademii z okazji 88 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W: Szkoła Podstawowa  im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie / Publikacje nauczycieli [on-line] 10.01.2006 [dostęp: 24.09.2015]. Tryb dostępu: http://www.sp.wladyslawow.pl/publikacje/p6.pdf
 130. SZUSTAKOWSKA Anna, Maciaszek Beata, Kaczmarek Edyta: Powstanie wielkopolskie w liczbach : scenariusz lekcji blokowej (matematyka, historia) w klasach szóstych szkoły podstawowej. W: Szkoła Podstawowa  im. Władysława Broniewskiego we Władysławowie / Publikacje nauczycieli [on-line] [dostęp: 24.09.2015]. Tryb dostępu: http://www.sp.wladyslawow.pl/publikacje/powstaniewielkopolskie.pdf
 131. ŚLADAMI Powstania Wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wybór i oprac. Magdalena Gutowska [i in.]. Piła : Publiczna Biblioteka Pedagogiczna, 2008 [dostęp: 15.10.2010]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf
  W publikacji zamieszczono m.in.: scenariusze lekcji, materiały repertuarowe.
 132. ŚLIWA Anna: Kształtowanie się granic Polski po I wojnie światowej : scenariusz lekcji. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 12-17 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf
 133. ŚLIWA Marian: Jan Rzepa z Wronek – sylwetka powstańca. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 22-23.
 134. ŚLIWA Marian: Ostatni Powstaniec Wielkopolski. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 36-41.
  [Jan Rzepa]
 135. TOMASZEWSKI Roman: Oni walczyli na Wschodzie (II). Gaz. Gost. 1999 nr 19, 1 X s. 37.
  [Życiorysy: Ludwika Dolaty, Michała Junghana, Jana Kmiecika.]
 136. TOMASZEWSKI Roman: Oni walczyli na Wschodzie (III). Gaz. Gost. 1999 nr 20,
  15 X s. 39 i 41.
  [Życiorysy: Józefa Głowackiego, Józefa Gościniaka, Antoniego Knappa, Władysława Mensfeldowskiego, Stanisława Nowaka, Antoniego Szyszki, Franciszka Tomaszewskiego.]
 137. TOMASZEWSKI Roman: Oni walczyli na Wschodzie (IV). Gaz. Gost. 1999 nr 22, 12 XI s. 41.
  [Życiorysy: Czesława Andrzejewskiego, Walentego Leśniarka, Jana Paczyńskiego.]
 138. TOMKOWIAK Malwina: Losy braci Obrębowiczów, powstańców wielkopolskich ze Skórzewa. Wielkopolski Powstaniec 2003 nr 9 s. 44-49.
 139. USTANOWIENIE Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego – fragment stenogramu z 5 posiedzenia Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 22 marca 1957 roku. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 24-26.
 140. WAŃSKA Ewa: Inscenizacja z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2001 nr 7 s. 39-45.
 141. WAWRZYNIAK Jarosław: Odcinek „Pawłowice” frontu południowo-zachodniego (Grupy „Leszno”). Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 47-57.
 142. WERNEROWSKA W., Paluszak D.: Ziemia Babimojska od wieków Polska : scenariusz uroczystości z okazji obchodów Święta Niepodległości oraz Powstania Wielkopolskiego. Wielkopolski Powstaniec 2011 nr 17 s. 73-79.
 143. WIERSZE do Powstańców Wielkopolskich. Wielkopolski Powstaniec 2017 nr 23 s. 93.
  [Wiersz: Danielewska Łucja: Wigilia roku osiemnastego : Pamięci Powstańców Wielkopolskich; Różański Wincenty:***]
 144. WIERZEJEWSKI Wawrzyniec: Wystawa w Muzeum w Gostyniu. Wielkopolski Powstaniec 2017 nr 23 s. 112-118. 
  [Tematem wystawy była 1. Kompania Skautowa.]
 145. WLAZIK Krystyna: Powstanie Wielkopolskie – pamiętamy! : projekt edukacyjny. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 71-73.
 146. WOJCIECHOWSKA Danuta: Wycieczka do internetowego muzeum. Konspekt lekcji regionalnej z wykorzystaniem Internetu. Bibl. w Szk. 2008 nr 10 s. 24-25.
 147. WOJCIECHOWSKI Grzegorz: Gostynianie w walce o niepodległość w latach 1918-1919. Wielkopolski Powstaniec 2016 nr 22 s. 9-25.
 148. WOJCIECHOWSKI Grzegorz : Kombatanci a polityka. Przyczynek do dziejów weteranów powstania wielkopolskiego w II Rzeczypospolitej. Grabonoskie Zapiski Regionalne / pod red. Krzysztofa Maćkowiaka i Stanisława Sroki 2006 nr 12 s. 51-63.
  [Struktura organizacyjna Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Dowództwa Okręgu Korpusu VII. Struktura organizacyjna Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1919 (1934 r.). Środowisko weteranów Powstania Wielkopolskiego wobec głównych problemów politycznych.]
 149. WOJTAŚ Violetta: Scenariusz święta Patrona Szkoły – Powstańców Wielkopolskich w Rosku. Wielkopolski Powstaniec 2005 nr 11 s. 99-102.
 150. WOROCH Dorota: Jak pod znakiem rozety powstańczej zrodziła się wolność” – powstanie wielkopolskie : projekt edukacyjny. W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,7133,Projekty-edukacyjne,Jak-pod-znakiem-rozety-powstanczej-zrodzila-sie-wolnosc-projekt-edukacyjny
 151. WOROCH Dorota: Scenariusz wieczornicy poświęconej rocznicy Powstania Wielkopolskiego. W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] [3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,7131,Scenariusze,Powstanie-Wielkopolskie-scenariusz-uroczystosci-slowno-muzycznej
  W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych[dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 47-51 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf 
 152. WRÓBLEWSKA Anna: Powstanie Wielkopolskie w Powiecie Kępińskim – PAMIĘTA(J)MY! : projekt edukacyjny. W: Powstanie Wielkopolskie : materiały metodyczne dla nauczycieli. Poznań 2018, s. 74-77.
 153. WYBIERAŁA Anna: Mój pradziadek był powstańcem wielkopolskim. Wielkopolski Powstaniec 2004 nr 10 s. 18-20.
  [Wspomnienie o Stanisławie Plewce.]
 154. ZAGÓRSKA Sylwia: 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego : projekt edukacyjny. W: Profesor.pl : serwis edukacyjny [on-line] 26.08.2010, s. 1-2 [dostęp: 3.12.2013] Tryb dostępu: http://www.profesor.pl/publikacja,22168,Projekty-edukacyjne,Projekt-90-rocznica-Powstania-Wielkopolskiego
 155. ZIELIŃSKI Przemysław: Dwudziestolecie międzywojenne – kształtowanie się granic niepodległej Polski : scenariusz lekcji. W: Śladami powstania wielkopolskiego : materiały edukacyjne dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych [dokument w PDF] / wybór i oprac. Magdalena Gutowska, Alicja Biela, Małgorzata Górska, Małgorzata Olejnik [on-line] 05.2009, s. 9-11 [dostęp: 3.12.2013]. Tryb dostępu: http://www.bp.pila.pl/wp-content/uploads/2009/05/powstanie-wielkopolskie.pdf
 156. ZIOŁA Kalina Izabela: W cieniu Gontyny [wiesz]. Wielkopolski Powstaniec 2014 nr 20 s. 46
 157. ZWYCIĘSKIE powstanie 1918-1919 : materiały z konferencji popularnonaukowej zorganizowanej w dniu 24 października 2008 r. : katalog wystawy czasowej [dokument w PDF] [on-line] Szreniawa 2008, s. 1-97  [dostęp: 3.12.2013] dopisać do bibliografii – wydawnictwa ciągłe Tryb dostępu: http://http.www.media-expo.nazwa.pl/_upload/pliki/Zw_Powst.pdf
 158. ŻUCZKOWSKI Adam: 5 Stycznia [wiersz]. Wielkopolski Powstaniec 2008 nr 14 s. 83.
Oprac. Jolanta Jędryczka