2019

 

Gleń Adrian, Języki rzeczywistości : o twórczości Juliana Kornhausera. Kraków 2018.  (Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego "Napis")
Rozdz.: Biografia Juliana Kornhausera. Obroty prawdy - o twórczości. Interpretacje wybranych utworów. Antologia - poezja, proza.

Napis : liryka, epika, dramat. Red. nacz. Józef Ruszar. Kraków 2018
Głównym celem nowego tytułu jest promocja literatury współczesnej wśród młodzieży licealnej, studenckiej, nauczycieli oraz środowiska akademickiego. Misją "Kwartalnika Kulturalnego »Napis«"  jest poszerzanie kręgu czytelników zdolnych do oceny współczesnych zjawisk, wydarzeń i dzieł literackich oraz poszukujących nowych nurtów i konwencji w literaturze. Obrazy Jacka Sroki. [Źródło: https://agencja-informacyjna.com/kwartalnik-kulturalny-napis-ambitny-projekt-dla-mlodych-czytelnikow/] 

Sulikowski Andrzej, Rynek i coraz dalsze okolice : o twórczości Janusza Szubera. Kraków 2018. (Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego "Napis")
Rozdz.: Biografia Janusza Szubera. "Poeta czułej pamięci" - o twórczości. Interpretacje wybranych wierszy. Bibliografia przedmiotowa. Antologia wierszy.

Woźniak Maciej, Podróż przez rzeczywistość : o twórczości Marka Nowakowskiego. Kraków 2018. (Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego "Napis")
Rozdz.: Biografia Marka Nowakowskiego. Odcienie historii, odcienie świata - o twórczości. Interpretacje wybranych utworów. Antologia.

 

 

Duda Wioleta, Mobilność edukacyjno-zawodowa uczniów szkół zawodowych. Warszawa 2018
Rozdz.: Rynek pracy jako determinant mobilności osób młodych. Mobilność edukacyjno-zawodowa ucznia. Kwalifikacje i kompetencje jako predykat mobilności uczniów. Zmiany, czyli przygotowujemy młodzież do mobilności edukacyjno-zawodowej. Konstruujemy mobilność ucznia. 

Edukacja całożyciowa - wybrane konteksty. Red. nauk. Renata Michalak. Poznań 2010
Autorka nie tylko akcentuje rolę wiedzy w teraźniejszości i w życiu współczesnego człowieka, ale podejmuje próbę ukazania przejścia od idei kształcenia ustawicznego do całożyciowego uczenia się uwzględniając przy tym rolę samego uczącego się przedmiotu. Rozdz.: Kształcenie ustawiczne wyzwaniem dla człowieka. Kapitał ludzki i edukacja całożyciowa. Rola kształcenia ustawicznego w społeczeństwie wiedzy. Kapitał kulturowy. Nowoczesne metody rozwoju zawodowego pracowników. Sukces ucznia miarą sukcesu zawodowego nauczyciela. Edukacja małego ucznia edukacją dla przyszłości.

Knopik Tomasz, Zafascynowani światem. Efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej. Warszawa 2018
Publikacja prezentuje najważniejsze ujęcia teoretyczne odnoszące się do zagadnienia zdolności i zainteresowań oraz zawiera gotowe ćwiczenia do bezpośredniego wykorzystania w praktyce szkolnej lub nieznacznej ich modyfikacji. Ma na celu zwrócenie uwagi na kluczową rolę wspomagania uczniów w rozwijaniu własnych talentów i zainteresowań w procesie kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacji. [Źródło: http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/edukacja/33-zafascynowani-swiatem]

Moss Connie M., Brookhart Susan M., Cele uczenia się : jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję. Warszawa 2014
Bardzo dokładne opisanie celów lekcji pomoże nauczycielom nie tylko umiejętnie je formułować, lecz także sprawdzać, czy wszyscy uczniowie ten cel osiągnęli. Ukazano też różne sposoby weryfikowania, czy cele zostały zrealizowane. Książka zawiera wiele przykładów, każde zagadnienie staje się bardziej zrozumiałe i czytelne. Przytoczone przykłady zachowań negatywnych na pewno pomogą wielu nauczycielom rozwinąć warsztat pracy. [Źródło: obwoluta książki]

Sterna Danuta, Uczę (się) w szkole. Warszawa 2014
Autorka zaprasza nauczycieli do przygody z ocenianiem kształtującym, opisując pięć strategii w nauczaniu. To praktyczna pomoc w codziennej pracy w szkole, wzbogacona o wiele przykładów dobrej praktyki pochodzących od polskich nauczycieli. Dlaczego ocenianie kształtujące? Techniki sprzyjające wprowadzaniu strategii. [Źródło: obwoluta książki]

 

 

 

 

 

2018

Topolska Katarzyna: Międzynarodowe sieci logistyczne. Wrocław 2010

Rozdz.: Wpływ globalizacji na sieci logistyczne. Cechy poszczególnych sieci. Sieci logistyczne a koncepcja 3PL i 4PL. Informatyczne narzędzia wspierające zarządzanie logistyczne. Centra logistyczne w międzynarodowych sieciach.

 

Logistyka w przedsiębiorstwie. Stanisław Krawczyk [i in.]. Wrocław 2016

Rozdz.: Istota logistyki. Infrastruktura systemów logistycznych. Zadania logistyczne w zaopatrzeniu, w produkcji, w dystrybucji. Usługi logistyczne. Utylizacja i zwroty.

 

 

Topolski Mariusz: Systemy komputerowe w logistyce. Wrocław 2016

Rozdz.: Miejsce informatyki w zarządzaniu logistycznym. Organizacja danych i bazy danych. Systemy eksportowe. Sieci komputerowe. Podpis elektroniczny. Automatyczna identyfikacja towarów w systemach obrotu handlowego. Radiowa identyfikacja towarów. Elektroniczna wymiana danych. Komputerowe zintegrowane systemy zarządzania. Elektroniczna gospodarka. Logistyczne systemy informacji.

 

Banaś Michał, Antoniak Piotr: Mechanika i wytrzymałość materiałów. Wrocław 2016

Rozdz.: Statyka. Wytrzymałość materiałów (rozciąganie i ściskanie, ścinanie, zginanie, skręcanie). Kinematyka. Dynamika.

 

Sokolski Marek: Urządzenia transportu wewnętrznego. Wrocław 2016

Rozdz.: Charakterystyka urządzeń transportu wewnętrznego. Elementy i podzespoły dźwignic. Dźwignice. Przenośniki. Środki transportu przewozowego - wózki.  

 

Kuźnicka Bogumiła: Materiałoznawstwo : materiały pomocnicze dla studentów MWSLiT we Wrocławiu. Wrocław 2010

Rozdz.: Właściwości materiałów i metody ich wyznaczania. Struktura materiałów. Materiały metaliczne, polimerowe, ceramiczne - szkła, kompozytowe, papiernicze.

 

Sokolski Marek: Technologie usług magazynowania. Wrocław 2016

Rozdz.: Charakterystyka systemu magazynowego. Technologie ładunkowe w strefach przyjęć i wydań. Technologie składowania jednostek ładunkowych. Technologie kompletacji ładunków. Przepływy strumieni ładunków w systemach magazynowych.

 

Logistyka : infrastruktura technologiczna na świecie. Pod red. Macieja Mindura. Wyd. 2 uzup. i poszerz. Warszawa 2012

Rozdz.: Aspekty teoretyczne logistyki - europejska polityka logistyczna, koncepcje centrum logistycznego - ujęcie statyczne i dynamiczne. Centra logistyczne w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii,  Włoszech, Belgii, Holandii, Austrii, Finlandii, Szwajcarii), Europie Środkowej i Wschodniej (w Rosji, na Węgrzech, w Polsce), w Stanach Zjednoczonych, Azji (w Japonii, Chinach, Korei), Australii. Systemy informatyczne w centrach logistycznych.